Chúng tôi thực hiện vài bước đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn.
Xác nhận hai yếu tố đóng vai trò như một bước phụ trong quy trình, một lớp bảo mật thứ hai giúp xác nhận tại danh tính của bạn.

Nếu bạn không nhận đươc mã xác nhận số điện thoại của mình:

  1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã điền đúng số điện thoại. Đừng dùng bất kỳ ký tự đặc biệt nào (+ hay -) hay số 0 ở trước. Nếu bạn nhập sai số điện thoại, bạn có thể cập nhật lại và gửi lại SMS.
  2. Thử gửi lại SMS với mã số. Nếu bạn thấy một tin nhắn rằng bạn đã đạt giới hạn mã số, vui lòng chờ trong ít giờ và thử lại. Nếu bạn không tìm thấy điều cần tìm hay cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi support@vidiq.com
Did this answer your question?