Tính năng lưu trữ video là một phần của Facebook Syndication (Đồng bộ Facebook, được bao gồm trong gói Boost). Điều này cho phép bạn lưu trữ video cho những dịch vụ đồng bộ trong tương lai chúng tôi có thể thêm vào (Vimeo/Instagram/Twitter).

Did this answer your question?