Weight class là chỉ số chúng tôi so sánh về lượng cạnh tranh của từ khoá. Nếu weight class của bạn cao hơn mức cạnh tranh, video của bạn dễ xuất hiện hơn trong kết quả tìm kiếm cho từ khoá đó. Nếu weight class của bạn thấp hơn mức cạnh tranh, video của bạn khó xuất hiện hơn trong kết quả tìm kiếm cho từ khoá đó. Sau đây là ý nghĩa của các màu:

  • Xanh có nghĩa rằng "weight class của bạn cao hơn mức cạnh tranh"
  • Vàng có nghĩa rằng "weight class của bạn ở trong mức cạnh tranh" 
  • Đỏ có nghĩa rằng "weight class của bạn thấp hơn mức cạnh tranh"

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ support@vid.io 

Did this answer your question?