Có. Bạn có thể thêm kênh một kênh được liên kết với một email khác so với email bạn dùng để đăng ký cho tài khoản vidIQ.

Did this answer your question?