Để xem được VPH của một video, chủ sở hữu của video đó cần bật một số phân tích đặc biệt trong "cài đặt nâng cao" trên trang chỉnh sửa. Sẽ có một mục "Đặt số liệu thống kê video trên trang xem ở chế độ hiển thị công khai". Mục này cần được đánh dấu chọn. 

Did this answer your question?