Đôi khi bạn sẽ dùng lên đến 5MB được phân bổ cho dữ liệu cục bộ trên tên miền YouTube. (có thể các tiện ích mở rộng dành cho chrome khác lạm dụng lưu trữ cục bộ, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tối đa 5KB).

Bạn có thể xoá dữ liệu cục bộ cho youtube.com bằng cách:

  1. Truy cập chrome://settings/cookies
  2. Nhập "youtube.com" trong ô tìm kiếm
  3. Nhấp vào mục "www.youtube.com
  4. Nhấp vào thẻ "Local storage" - "Dữ liệu cục bộ"
  5. Nhấp nút "Xoá" 
  6. Tải lại trang https://www.youtube.com và đăng nhập lại vào tiện ích vidIQ
Did this answer your question?