Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email được dùng đăng ký cho tài khoản vidIQ, chỉ cần gửi email cho chúng tôi đến support@vidiq.com và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Did this answer your question?