Số lượt Boost (lượt tối ưu hoá hàng tháng) tối đa bạn có thể có trong một tháng được giới hạn theo gói dịch vụ của bạn. Không thể bảo lưu những lượt Boost (lượt tối ưu hoá hàng tháng) chưa được sử dụng để dùng trong tương lai.

Một ví dụ về điều gì xảy ra với các lượt Boost (lượt tối ưu hoá hàng tháng) vào ngày định kỳ thanh toán tiếp theo:

Gói Boost (1,3 hay 5 kênh) (không chuyển sang tháng tiếp theo) Bạn bắt đầu tháng với 40 lượt Boost. Bạn ử dụng 10, số lượt Boost còn lại hết hạn. Vào tháng tiếp theo, bạn bắt đầu lại với 40 lượt.

Did this answer your question?