Nếu bạn đã tạo một tài khoản vidIQ với một địa chỉ email, thì chúng tôi đã gửi liên kết xác nhận cho email đó. Nếu bạn không nhận được email, đầu tiên hãy chắc rằng bạn không bị lỗi đánh máy trong khi nhập địa chỉ mail của mình. Nếu địa chỉ mail của bạn đúng và bạn vẫn không tìm thấy email trong hộp thư của mình, hãy kiểm tra mục junk mail hay Social emails, nếu bạn đang dùng Gmail.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy nó, hãy gửi email cho chúng tôi qua support@vid.io

Did this answer your question?