Bạn có thể chuyển giữa các kênh trên một tài khoản vidIQ bằng cách vào “Cài đặt kênh”. Sau đó bạn cần xoá kênh hiện tại bằng cách nhấp vào "Xoá kênh này khỏi tài khoản của bạn". Giờ đây bạn có thể thêm một kênh mới.

Làm thế nào để xoá kênh khỏi tài khoản vidIQ của bạn:

Làm thế nào để thêm một kênh. Cách 1:

Làm thế nào để thêm một kênh. Cách 2:

Did this answer your question?