Không chỉ có một cách để yêu cầu hạ cấp tài khoản.  

1-  Bạn có thể thực hiện điều này trên ứng dụng web, trong mục "cài đặt tài khoản" như dưới đây:

2- Bạn có thể thực hiện điều này trên ứng dụng web, trong trang các gói dịch vụ như dưới đây:

3- Bạn có thể đơn giản sử dụng hỗ trợ trực tuyến để liên hệ với chúng tôi.

4- Bạn có thể gửi cho chúng tôi một email đến support@vid.io

Did this answer your question?